tlacitko menu
Probíhá příjem předmětů do následující aukce.

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

 

VYDRAŽENO ZA:
9 300 000 Kč


NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

Aukční vyhláška /řád/ Klubu dražitelů Aukční síně Galerie Národní 25 s. r. o.
Aukční síň Galerie Národní 25 s. r. o., Národní
961/25, 110 00 Praha 1
IČ: 047 00 287, zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka číslo 252293
provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů.
Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR

I. Internetová aukce

1. Práva a povinnosti dražitele

Každý dražitel je povinen se ze zákona řádně zaregistrovat. Dražitel musí být starší 18 let a musí mít plnou právní způsobilost. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřebu aukční síně Galerie Národní 25 (dále jen GN 25). Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám, pokud to platný právní řád zakazuje.
Registrací se účastník automaticky stává členem Klubu dražitelů aukční síně GN 25 a plně a bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými aukčními podmínkami a dražebním řádem. Člen klubu dražitelů bere na vědomí, že mu mohou být zasílány a doručovány bezplatné odborné publikace, knihy, časopisy a jiné tiskoviny zaměřené na obor výtvarné umění, aukce, obchod se starožitnostmi a s tím související tématikou na adresu, kterou uvedl při registraci, případně na jeho emailovou adresu, a to výhradně na náklady aukční síně. Až poté může činit příhozy a nakupovat předměty na našich webových stránkách GN 25. Každý již zaregistrovaný dražitel je povinen průběžně sledovat aktuální aukční podmínky a případné změny v nich nebo v dražebním řádu. Při každé dražbě, podání limitu a nákupu předmětu, souhlasí zaregistrovaný uživatel, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálními aukčními podmínkami a s aktuálním dražebním řádem.

Každý dražitel aktem zaregistrování výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že jako zákazník společnosti Aukční síň Galerie Národní 25 s. r. o. a člen klubu dražitelů veškeré své osobní údaje a informace o mé osobě, zejména pak jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště či adresu doručovací, číslo průkazu totožnosti a jeho fotokopii, bankovní spojení, telefonické spojení, e-mailové spojení nebo údaj o datové schránce, poskytuje (nyní či kdykoliv v budoucnu) společnosti GN 25 zcela dobrovolně a plně v souladu jednak se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a právních předpisů souvisejících a jednak s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (plus případná stávající nebo veškerá budoucí vnitrostátní platná právní úprava) – dále jen „GDPR“. Činí tak na dobu neurčitou. Bezvýhradně souhlasí s tím, aby společnost GN 25 se všemi výše uvedenými informacemi a údaji pro své potřeby v rámci našeho smluvního vztahu (a ve veškerých myslitelných souvislostech s ním) pracovala, tyto používala a využívala v rámci své činnosti, archivovala je, v odůvodněných případech a v míře nezbytně nutné je sděloval, resp. poskytoval svému personálnímu osazenstvu (zejména příslušným zaměstnancům, kteří je zpracovávají a používají při výkonu své práce) třetím osobám (státní instituce a úřady, soukromé subjekty, zejména tedy obchodní partneři, právní zástupce, externí daňový a účetní poradce atd.). To s tím, že společnost GN 25 se zavazuje s uvedenými údaji a informacemi nakládat vždy ve shodě s platnou právní úpravou. Dražitel bere na vědomí, že společnost GN 25 nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů. Dražitel bere na vědomí, že mám právo být na vyžádání informován, jaké údaje o jeho osobě společnost GN 25 eviduje a zpracovává, a byl poučen, že je oprávněn tyto údaje měnit, doplňovat, omezovat, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším užíváním a zpracováváním. Dražitel byl poučen o tom, že může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, pokud to neodporuje platné právní úpravě, tedy pokud není společnost GN 25 povinna těmito údaji disponovat (zejména pro úřední účely). Každý dražitel má povědomost o tom, že žádost o vymazání je možné zaslat na e-mail : gn25@galerie-narodni.cz nebo na sídelní adresu společnost GN 25, případě do datové schránky společnosti. Veškeré takto získané údaje budou společností GN 25 využívány jen po nezbytně nutnou dobu a pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, pokud platný právní řád neurčuje jinak. Správce údajů je tedy : společnost Aukční síň Galerie Národní 25 s. r. o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
IČ: 047 00 287, zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 252293
, tel. č. 737 571 660, e-mail : gn25@galerie-narodni.cz, datová schránka : 7udgjnq.


Od 20. 02. 2017 je každý nový dražitel povinen, jako podmínku pro registraci nového dražitele, složit na účet AS Galerie Národní 25 s. r. o. vratnou dražební jistinu ve výši 20 000 Kč (800 EUR). V případě neúspěšné dražby bude tato částka (neúročená), nedohodnou-li se strany výslovně jinak, do 14 dnů od konce aktuální aukce vrácena na bankovní účet, ze kterého byla na účet AS Galerie Národní 25 s. r. o. poukázána. V případě úspěšné dražby bude jednostranným zápočtem ze strany AS Galerie Národní 25 s. r. o. odečtena částka za vydražený předmět (včetně provize pro AS Galerie Národní 25 s. r. o.) od zaslané dražební jistiny, a zbylé finanční prostředky budou do 14 dnů od skončení dražby vráceny na bankovní účet, ze kterého byly na účet AS Galerie Národní 25 s. r. o. poukázány. Pokud bude částka za vydražený předmět (včetně provize pro AS Galerie Národní 25 s. r. o.) vyšší než složená dražební jistina, je dražitel povinen v příslušné lhůtě doplatit rozdíl mezi zaslanou dražební jistinou a cenou za vydražený předmět (včetně provize pro AS Galerie Národní 25 s. r. o.). Pokud dražitel nebyl v předchozí aukci úspěšný (tj. stal se vydražitelem předmětu, včas předmět uhradil a převzal), je povinen tuto zálohu skládat vždy před každou novou aukcí do chvíle (pokud se strany nedohodnou tak, že dražební jistina zůstane v dispozici AS Galerie Národní 25 s. r. o. až do další aukce), než se stane vydražitelem minimálně jednoho předmětu, který včas uhradí a převezme. AS Galerie Národní 25 s.r.o. je plně oprávněna přednostně použít dražební jistinu k jednostrannému zápočtu na škodu (či ušlý zisk), kterou jí dražitel případně způsobí např. tím, že předmět vydraží, nicméně tento řádně a včas nezaplatí a nepřevezme.

Bankovní údaje:
Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 4086960309/0800, variabilní symbol: ID dražitele

Devizový účet:
Název účtu: Aukční síň Galerie Národní 25 s. r. o.
IBAN: CZ1208000000001938900223
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Měna: EUR
Variabilní symbol: ID dražitele

Aukční síň Galerie Národní 25 s. r. o. k 14. 04. 2014, vydává dodatek k aukčním podmínkám v tomto znění: Od 14.4. 2012 je každý nový dražitel, který se zaregistruje v klubu dražitelů aukční síně GN 25 (aby se mohl činit příhozy k draženým položkám a účastnit se tak jako řádný dražitel dražeb GN 25 organizovaných), povinen zaslat e-mailem GN 25 kopii svého platného občanského průkazu, případně platného cestovního pasu, která bude použita pro úspěšné dokončení registrace a k ověření totožnosti dražitele. Případně se může dražitel dostavit osobně v provozní době do provozovny GN 25 na adrese Národní 25, Praha 1 k zaregistrování a ověření své totožnosti s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Dražitel zároveň prohlašuje a zasláním fotokopie průkazu totožnosti bezvýhradně dokládá, že veškeré své osobní údaje stejně jako fotokopii jeho osobního identifikačního průkazu poskytuje GN 25 zcela dobrovolně a o své vlastní vůli při plném zachování a dodržení zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a právních předpisů souvisejících, a to zejména za účelem prověření a prokázání skutečné totožnosti dražitele.

Aukční síň GN 25, si vyhrazuje právo nedokončit registraci nového dražitele, který nesplní výše uvedené podmínky.

Řádně zaregistrovaný dražitel, jehož identita byla aukční síní ověřena, má právo prohlédnout si dražené předměty v prostorách galerie v předem určené dny. Přesné datum a čas výstavy dražených předmětů budou každému dražiteli sděleny informačním e-mailem. Výstava dražených předmětů bude vždy v délce nejméně pěti pracovních dnů před konáním dražby. V jiných dnech nebude prohlídka dražených předmětů umožněna nikomu z dražitelů, a to z technických a provozních důvodů na straně aukční síně. Aukční síň si vyhrazuje právo neumožnit zaregistrovaným dražitelům prohlídku dražených předmětů mimo dobu stanovenou pro výstavy a prohlídky dražených předmětů.

Ověření dražitele proběhne v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hod. V ostatních dnech a hodinách a mimo provozní dobu proběhne ověření dražitele podle časových možností aukční síně nebo po telefonické domluvě na tel.: 731 947 232. Dražiteli bude zasláno přihlašovací jméno pro přihlášení a identifikační číslo (dále jen ID). Vaše ID uvidíte ve Vašem profilu a u Vámi dražených a vydražených položek pouze když budete přihlášen. Pro nepřihlášené uživatele bude pod draženými i vydraženými položkami uvedeno jiné, systémem náhodně vybrané číslo, ale v našem redakčním systému Vás budeme stále evidovat jako dražitele či vydražitele. Vydražiteli je automaticky po ukončení dražby předmětu zaslán e-mail s oznámením o vydražení položky.

Vydražitel je povinen do 5-ti pracovních dnů od ukončení dražby předmět v plném rozsahu včetně provize uhradit, jinak bude z klubu dražitelů aukční síně trvale vyřazen a bude po něm aukční síň vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk s možností jednostranného zápočtu ze strany provozovatele dražby. Takto vyřazený dražitel se nesmí pokoušet o novou registraci pod jiným ID ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo být považováno za jednání podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Nepřevzaté a řádně neuhrazené předměty z dražby v daném 5 denním termínu může aukční síň GN 25 zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným dražitelům či zájemcům a tedy považovat původní dražbu za absolutně zmařenou. Bude-li aukční síň nucena opakovat dražbu předmětu, nebo dojde-li k jakékoliv škodě či ztrátě nebo k ušlému zisku aukční síně GN 25 neuhrazením vydražených položek, jelikož vydražitel odmítl z jakékoliv důvodu převzít a uhradit vydražený předmět, případně pokud vydražitel neuhradí do 5 kalendářních dnů od ukončení poslední dražené položky (kterou dražil) vydražené předměty, může být trvale vyřazen z klubu dražitelů aukční síně Galerie Národní 25. Vzniklá škoda a ušlý zisk v takovém případě bude aukční síní vyčíslena a bude po dražiteli požadována k úhradě, včetně všech soudních výdajů, nákladů právního zastoupení atd. Dále bude aukční síň v případě zmaření dražby položky požadovat od dražitele jako svůj nezpochybnitelný nárok za poškození "dobrého obchodního jména" a za další problémy a komplikace s tím spojené smluvní pokutu ve výši 50 % /slovy padesát procent/ z celkové částky za vydražené a nepřevzaté, případně neuhrazené předměty ze strany dražitele. S těmito podmínkami každý dražitel výslovně souhlasí a zavazuje se je po zralé úvaze plně dodržovat a akceptovat a vyčíslenou škodu a smluvní pokutu bez dalšího uhradit. Je vždy na dražiteli a na jeho svobodném a důkladném uvážení a rozhodnutí, zda-li bude tu kterou položku dražit a zda-li bude disponovat dostatkem finančních prostředků na její úhradu v nepřekročitelné lhůtě 5-ti dnů. Účast na dražbě je svobodným rozhodnutím každého dražitele, nicméně pokud se již k dražbě rozhodne, musí nést veškeré právní důsledky s tím spojené a musí k celé záležitosti přistupovat s maximální možnou mírou zodpovědnosti a vážnosti. V případě, že vydražitel uhradí vydražený předmět až po lhůtě splatnosti, a to déle jak 5 pracovních dnů od konání dražby, může být z klubu dražitelů GN 25 vyřazen, a to jednostranným rozhodnutím GN 25. Bude-li se chtít takto vyřazený dražitel v budoucnu účastnit další dražby, jako dražitel, bude mu dražba umožněna z důvodu bezpečnosti pouze po složení aktuální započitatelné dražební jistiny. Jistina musí být složena na bankovní účet aukční síně nejdéle 24 hodin před dražbou, jinak nebude dražiteli umožněno se dražby účastnit. Jistina bude v takovém případě ze strany GN 25 od dražitele požadována před každou další dražbou. Stejně bude aukční síň GN 25 nucena postupovat, pokud bude muset skladovat vydražené a dražitelem nevyzvednuté předměty déle než 14 dnů od konání aukce.

 

Účastník dražby

Účastníky dražby mohou být pouze osoby plně způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od ukončení opětovného vyrovnání.

Účastníky dražby nesmějí být navrhovatelé dražby, osoby jim blízké ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby. Nikdo nesmí dražit za osoby uvedené v tomto odstavci.

2. Pravidla aukce

Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) na internetových stránkách aukční síně GN 25 ( www.galerie-narodni.cz). Předměty dražené v internetové aukci budou vystaveny nejpozději v den aukce v GN 25. Internetovou dražbou se rozumí prodej položek prostřednictvím webových stránek nejvyšší nabídce.

Pokud se vložená položka do aktuální aukce prozatím nedraží, (položky jsou nabízeny v internetové dražbě minimálně 10 dnů před definitivním ukončení jejich aukce), nebo-li není prozatím učiněn k položce příhoz ze strany dražitelů, vyhrazuje si aukční síň právo tuto položku kdykoliv v průběhu dražby stáhnout z aukce a odprodat ji případnému potenciálnímu zájemci ihned, bez čekání na konec a výsledek aukce.V takovém případě ale musí činit minimální prodejní cena položky dvojnásobek vyvolávací ceny a více, podle konečné dohody na prodejní ceně s aukční síní. Chce-li tedy dražitel mít jistotu, že položka nebude později z aukce stažena (z důvodu prodeje okamžitému zájemci – jelikož se prozatím nedražila), příhozem k této položce si zajistí její dražbu. Dražitelům se doporučuje u položek, o které mají zájem, učinit příhoz ihned (pokud se prozatím nedraží) a nečekat s příhozem až na konec aukce.

Aukční předměty (exponáty) budou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách. V případě příhozu 5 minut před stanoveným časem ukončení položky se čas ukončení prodlužuje o 5 minut a to až do doby posledního (nejvyššího příhozu.)

Aukční síň GN 25 si vyhrazuje plné právo jednostranně zrušit aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru, el. proudu či živelné pohromy nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu. Dále aukční síň GN 25 neručí za potíže s připojením k internetu na straně dražitele.

Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů, vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí (např. drobná poškození rámů, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod.). U výtvarných děl a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Díla prohlášená za kulturní památku budou opatřena posudkem znalce a lze je vyvézt pouze se souhlasem příslušných orgánů. Nabízené předměty je možné si před aukcí prohlédnout.

Vydražená díla a předměty lze reklamovat do tří pracovních dnů. Možnost reklamovat vydražený obraz z důvodu vážného podezření, nebo obavy ze
zakoupení falza má nyní dražitel právo tuto reklamaci uplatnit do 3 pracovních
dnů, od okamžiku převzetí položky a uhrazení hotově či na účet aukční síně.
V takovém případě je dražitel povinen do následujících 14 kalendářních dnů od okamžiku reklamace doručit k rukám provozovatele písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který bude jednoznačně dokazovat a vysvětlovat, že se jedná o padělek.

Dražba předmětu bude definitivně ukončena (neučiní-li příhoz některý z dražitelů) do 5 minut od posledního příhozu. K případné reklamaci pořadí času a výši příhozu má dražitel možnost nahlédnout do historie příhozů na webových stránkách Aukční síně GN 25. Dražiteli se doporučuje přesně seřídit aktuální čas na svém počítači. Dražiteli se doporučuje sledovat ID dražitele, které je zobrazeno pod draženou položkou. Není-li zobrazeno Vaše ID pod draženou položkou, byl Váš příhoz převýšen příhozem jiného dražitele, jehož ID je zobrazeno pod draženou položkou. V takovém případě učiňte další příhoz, pokud máte o položku i nadále zájem. Příhozy mohou být libovolné, ale ne nižší, než je minimální výše příhozu. Učiní-li dražitel příhoz, několik sekund trvá, než je příhoz zobrazen pro všechny dražitele (pouze ID). Předmět, který nebyl v dražbě vydražen, může GN 25 na žádost dražitele zařadit na konec dražby a opakovat dražbu tohoto předmětu. Této dražby se mohou zúčastnit ostatní dražitelé. Výstava dražených předmětů proběhne v prostorách GN 25 ve dnech a hodinách určených aukční vyhláškou.

Standardní výše příhozu k draženým položkám je automaticky určována programem serveru, který je naprogramován identicky s minimální výší příhozu. Učiní-li dražitel vyšší příhoz k dražené položce než je standardní příhoz, program následující příhozy k této položce určuje dále v souladu s aukční vyhláškou (standardní příhoz). Pokud dražitel učiní vyšší příhoz omylem, není možno tento příhoz anulovat.

Vydražitel je povinen (pokud takto učiněný příhoz nebude převýšen jiným dražitelem) tuto položku uhradit, pokud její konečná cena nepřevyšuje výrazně odhadní cenu položky nebo cenu běžnou na trhu s výtvarným uměním a starožitnostmi. Vydraženou položku by přesahla výrazně výše ceny cenu není povinen vydražitel tuto položku uhradit. Zároveň ale není uznán jako vydražitel této položky a Aukční síň může v tomto případě položku zařadit zpět do dražby s původní vyvolávací cenou. Případně může tuto položku nabídnout ke koupi (ne formou aukce) jiným dražitelům, kteří měli o položku v dražbě zájem.

Aukční síň ke všem prodaným obrazům (pouze olejomalby) s vyvolávací cenou vyšší jak 20 000 Kč nebo prodejní cenou v komisním mimoaukčním prodeji za více jak 24 000 Kč, bude s platností od 1. 9. 2010 vystavovat CERTIFIKÁT OVĚŘENÍ PRAVOSTI DÍLA, který bude obsahovat popis obrazu, číslo položky, technika malby, rozměr díla, případnou dataci díla, název díla, fotografii díla, podpis a razítko restaurátora s číslem licence od ministerstva kultury, který provedl zkoušku rozpustnosti olejového pojidla barevné vrstvy a stvrzuje tak autentičnost malby popisovaného autora, podpis a razítko znalce z oboru starožitnosti a výtvarné umění s odborným posouzením díla jako originál od popisovaného autora, podpis zaměstnance galerie a razítko aukční síně. Ostatní olejomalby s nižší prodejní cenou mohou být také prodávány s certifikátem ověření pravosti díla na výslovné přání kupujícího za poplatek 1 500 Kč vč. DPH za jeden certifikát. Aukční síň si vyhrazuje právo i nadále označovat otazníkem v popisu položky díla spadající do kategorie - pravděpodobně autor - okruh autora. K dílům autorů v popisu položky v aukci označené s otazníkem certifikát ověření pravosti díla aukční síň nevystavuje.

Přihodí-li přihlášený dražitel na vybraný předmět, u tohoto předmětu bude po celou dobu dražby uvedeno systémem náhodně vygenerované jiné ID, které bude veřejně viditelné pro ostatní dražitele. Nepřihlášený dražitel neuvidí pod vydraženou položkou své ID. Kontrolovat kolik a jaké položky po aukci vydražitel má uhradit, může pouze po přihlášení do systému.

Stanovené minimální výše příhozů:

a) 50 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000 Kč
b) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000, ale méně než 10.000 Kč
c) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000, ale méně než 30.000 Kč
d) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 30.000, ale méně než 100.000 Kč
e) 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000, ale méně než 500.000 Kč
f) 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč a více.

Dražitel je povinen dodržet postup úhrady vydraženého předmětu dle vyhlášky Aukční síně GN 25 a tohoto dražebního řádu a aukčních podmínek.

3. Dražba na limit (program draží za Vás)

Každý zaregistrovaný dražitel může využít tzv. "dražby na limit". Tento způsob dražby je vhodný pro dražitele, kteří se nemohou účastnit dražby předmětu aktivně z časových důvodů, a také proto, že každá položka se může dražit o několik hodin déle, než je plánován čas ukončení dražby. V takovém případě jsou dvě možnosti, jak se účastnit dražby na limit. První je navštívit naší Aukční síň, kde Vás zaregistrujeme a vyplníme dražbu na limit u položek, o které máte zájem. Druhou možností je vyplnění limitu přímo na www.galerie-narodni.cz.

Cílem tohoto způsobu dražby je zkvalitnit průběh internetových dražeb (aukcí) probíhajících na našich webových stránkách. Dražba na limit je výhodná pro široký okruh dražitelů. Hlavní předností je, že dražitel nemusí po vyplnění "dražby na limit" stále sledovat, zda nebyl jeho příhoz přehozen jiným dražitelem, a také není (do určité výše limitu) povinen skládat předem finanční zálohu "dražbě na limit. Maximální výše limitu je závazná a dražitel je povinen konečnou cenu plus provizi Aukční síni uhradit do 14 dnů od okamžiku vydražení podle podmínek dražebního řádu.

Maximální výše limitní ceny podaná některým z dražitelů na konkrétní položku bude zveřejněna v historii příhozů až okamžikem přehození této maximální limitní ceny jiným dražitelem. V průběhu a na konci dražby bude veřejně zobrazeno pouze ID dražitele se znakem poštovní obálky, která označuje dražbu na limit a čas podání limitu. Maximální výše podaných limitů nebude veřejně zobrazena (do okamžiku přehození této maximální ceny). Po ukončení dražby bude archivována v databázi Aukční síně pro případnou zpětnou kontrolu v případě žádosti některého ze zaregistrovaných dražitelů.

Pokud na stejnou položku v dražbě budou podány dva limity se stejnou limitní částkou, bude program, který zajišťuje průběh dražby upřednostňovat limit, který byl podán jako první. Později přidanému limitu se do historie příhozů zapíše výše jeho podaného limitu a limitu, který byl podán jako první automaticky program učiní jeden příhoz nad druhý stejně vysoký limit (viz. dále).

Dražitel je po každém podání limitu povinen shlédnout, je-li pod draženou položkou jeho identifikační číslo (ID). Pokud jsou podány dvě přihlášky "dražba na limit" s identickou maximální limitní cenou na položku, program učiní 1 příhoz přes limit pouze prvnímu zaregistrovanému limitu. Rozhoduje tedy přesný čas a den, kdy byl limit odeslán Aukční síni k zaregistrování. První zaregistrovaná přihláška má automaticky přednost, pokud v průběhu dražby nebude o tuto položku zájem ze strany ostatních dražitelů, kteří maximální výši ceny "dražby na limit" mohou přehodit. Maximální výše limitu na každou položku v dražbě na webových stránkách Aukční síně není zveřejněna do doby identického nebo vyššího příhozu od jiného dražitele. V historii příhozů je pouze identifikační číslo dražitele (ID) a grafický znak poštovní obálky, což označuje způsob dražby na limit.

Stane-li se, že na jednu položku jsou dva a více limity, program vybere vždy dvě nejvyšší nabídky a spustí automaticky dražbu předmětu až do přehození druhé nejvyšší nabídky.

Pokud byl dražitelův limit překonán, může zvýšit svůj limit nebo dále přihazovat osobně. Dražitel může v průběhu dražby kdykoli zvýšit svůj předchozí limit.

Příklad: (dražba na limit)

Pokud má dražitel zájem např. o položku s vyvolávací cenou 20 000 Kč, má možnost uvážit, kolik je ochoten maximálně za tuto položku nabídnout v dražbě. Rozhodne-li se např. pro maximální částku 55 000 Kč, pak vloží limit na našich webových stránkách 55 000 Kč. Po odeslání limitu program automaticky učiní příhoz vyšší než předchozí u této položky nebo zahájí její dražbu. Přihodí-li některý z dražitelů příhoz, kterým přehodí limit, program okamžitě učiní příhoz, pokud mu to maximální výše stanoveného limitu dovoluje. Pokud je aktuální cena 32 000 Kč, pak tento příhoz učinil program automaticky oproti jinému dražiteli, který činil příhoz 31 500 Kč. Pokud nikdo z dražitelů nepřehodí částku 32 000 Kč, získává dražitel (účastník dražby na limit) tuto položku za 32 000 plus provize Aukční síni. Konečná cena položky je ovlivněna zájmem či nezájmem ostatních dražitelů. K účelu kontroly příhozů je u každé dražené položky možnost nahlédnutí do historie příhozů 30 dní od ukončení dražby i v průběhu dražby.

Přihodí-li na předmět v průběhu dražby kdokoliv z dražitelů, který nedraží na limit nebo byl jeho limit překonán, takový příhoz, který bude identicky jako nejvyšší maximální limit za tento předmět, program bude automaticky činit jeden příhoz přes stanovenou limitní částku. Vydražitel této položky je povinen uhradit Aukční síni maximální cenu limitu (dražba na limit) plus jeden příhoz Aukční síni v případě, že nebude tento jeden příhoz přes limit přehozen jiným dražitelem, který položku vydraží, uhradí a převezme jako bezchybnou.

Příklad: (příhoz navíc)

Vyvolávací cena položky činí 10 000 Kč. Maximální podaný limit je 20 000 Kč a aktuální cena v dražbě je 20 000 Kč, avšak tuto částku přihodil jiný dražitel. Příhoz (při dražbě na limit), který učiní program musí být z 20 000 Kč na 20 500 Kč, tak, aby byly splněny podmínky "dražba na limit" ze strany Aukční síně GN 25. Program automaticky registruje výše max. limitů tak, aby rozlišil, kdy je nutné učinit jeden příhoz přes stanovený limit. Vydraží-li dražitel některou z položek, program do několika minut zašle automaticky e-mail o vydražení položky s celkovou cenou včetně provize Aukční síně GN 25.

Nastanou-li jakékoliv technické problémy v průběhu dražby s připojením či programem na serveru, může Aukční síň položky vyjmout a anulovat příhozy, případně položky zařadit do dražby v náhradním termínu. Právní nárok na vydraženou položku přechází na vydražitele okamžikem uhrazení celkové ceny za vydražený předmět včetně provize pro Aukční síň GN 25, převzetím této položky a vystavením příjmového dokladu, který slouží jako doklad o přechodu vlastnického práva.

4. Platební podmínky

Vydražené předměty lze uhradit :

A) bezhotovostním bankovním převodem na příslušný bankovní účet GN 25
B) hotově k rukám provozovatele GN 25 za podmínek níže uvedených

C) na dobírku (prostřednictvím České pošty aj. oprávněných přepravních, resp., doručovacích společností s příslušnou licencí) zaslání na dobírku je možné pouze po předchozí výslovné domluvě s provozovatelem dražby a po řádném a včasném uhrazení ceny vydraženého předmětu včetně provize, od okamžiku předání předmětu k přepravě nese vydražitel veškerá myslitelná rizika poškození, odcizení, ztráty apod. na vydraženém předmětu.

Nabízený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována aukční provize ve výši 20 % z dosažené ceny (vč. 21 % DPH). Ta se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru. Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny. Po dohodě s provozovatelem aukce může být tato provize smluvně snížena na 5 - 15 % (vč. 21 % DPH).

S platností od 1. 10. 2011 bude aukční síň přijímat platby za vydražené položky ze strany vydražitele výhradně bankovním převodem na příslušný bankovní účet aukční síně tak, aby byla platba připsána na bankovní účet aukční síně nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od ukončení dražby nebo maximálně do 5 dnů od ukončení dražby poslední položky. Účet vedený u České spořitelny, číslo účtu: 408 696 0309/0800. Ve výjimečných případech bude možná platba v hotovosti k rukám provozovatele aukční síně (nikoliv k rukám zaměstnanců aukční síně), a to po předchozí telefonické domluvě s provozovatelem dražby na tel. 737 571 660 v daném termínu 5-ti dnů. Nebude-li platba za vydražený předmět poukázána a připsána prokazatelně na bankovní účet aukční síni do 5 dnů od ukončení dražby, může být dražba takového předmětu označena aukční síní za tzv. "zmařenou". V případě opožděné platby, která bude učiněna po termínu splatnosti dle aukčního řádu, případně nedojde-li k úhradě vůbec, může zaslat aukční síň částku zpět dražiteli, a to poníženou o celý ušlý zisk a o celou škodu aukční síně a jejího provozovatele bez jakéhokoliv nároku na vydražený předmět ze strany vydražitele. Je tedy plným právem provozovatele dražby provést jednostranný zápočet. Je pouze na rozhodnutí a platební kázni každého vydražitele, zda-li bude třeba k těmto krokům přistoupit či nikoliv. 5-ti denní lhůta k úhradě vydraženého předmětu je lhůtou dostatečně dlouhou. Dále budou opožděné platby za vydražené předměty o jeden den a více automaticky považovány za hrubé porušení aukčního řádu s následným možným vyloučením dražitele z klubu dražitelů aukční síně Galerie Národní 25 /viz. shora/.

Platby bankovní kartou za vydražené předměty nejsou z technických důvodů možné a přípustné.

Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby v okamžiku uhrazení předmětu a jeho fyzického převzetí.

Vydražený předmět bude vydán vydražiteli za podmínek stanovených dražební vyhláškou spolu s písemným potvrzením o nabytí vlastnictví předmětu dražby.

Vydražený předmět může GN 25 vydat pouze vydražiteli nebo osobě s plnou mocí (s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněného) od vydražitele. Vydražitelé jiné státní příslušnosti než české si mohou vydraženou položku buď osobně převzít nebo nechat zaslat na dobírku.

Přesný a předepsaný vzor plné moci Vám zašleme po telefonické či e-mailové domluvě. Jinak formulovaná plná moc nebude aukční síní přijímána a akceptována.

Cena za přepravu předmětu dražby se určuje dle aktuálních ceníků smluvních přepravců dražebníka a jde plně k tíži vydražitele.

Zaslání vydražených a zakoupených předmětů je možné provést po zaslání platby na náš bankovní účet za paušální částku 1 250 Kč (vč. 21% DPH) po celé ČR (za poštovné, balné a pojištění), za každou jednotlivou vydraženou nebo zakoupenou položku. Cena za zaslání předmětu na dobírku do zahraničí je smluvní. Vydražené předměty budou zaslány neprodleně po jejich řádném uhrazení na bankovní účet aukční síně spolu dokladem o nabytí vlastnictví, včetně dokladu o uhrazení vydraženého předmětu. Vydražitel je při přebírání zásilky povinen řádně zkontrolovat celkový stav a případné poškození zásilky (především neporušenost zabalení zásilky) ihned u poštovní přepážky nebo před osobou realizující doručení. Zásilku s poškozeným obalem nebo zásilku postrádající na obalu firemní označení "Aukční síň Galerie Národní 25" nedoporučujeme převzít a vydražitel je povinen tuto zásilku neprodleně reklamovat ihned u poštovní přepážky či doručující osoby a neprodleně kontaktovat Aukční síň GN 25 telefonicky a dohodnout se na dalším postupu. Na později uplatňované reklamace ohledně případného poškození předmětu nebude GN 25 brát zřetel a není za ně jakkoliv odpovědná. Aukční síň si vyhrazuje plné právo rozhodnout dle svého uvážení, který předmět může být doručován přepravcem "na dobírku" (rozhoduje velikost, hmotnost, křehkost a historická cena předmětu) a který nikoliv, vydražitel tedy nemá právní nárok na požadavek doručení poštou či jiným přepravcem, vždy má plnou možnost osobního převzetí předmětu v sídle aukční síně.

5. Závěrečná ustanovení

Odhad, odborné určení a popis předmětu provádějí odborníci Aukční síně GN 25. Údaje v popisu položky jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Jména autorů uvedená s otazníkem v popisu položky jsou považována za: "pravděpodobně autor - okruh autora". Vydražitel bere na vědomí, že výtvarná díla - obrazy označené jako okruh autora, s otazníkem nebo bez, či monogramem, negarantuje skutečnost, že se jedná o díla od popisovaného autora. S těmito podmínkami výslovně souhlasí.

Dražitel má možnost dražený předmět shlédnout a odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně při výstavě dražených předmětů v prostorách GN 25. Případně si může před dražbou předmětu zajistit předběžný znalecký posudek od znalce, kterého si přizve k prohlídce předmětu. GN 25 si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a položku nadále nabízet v dražbě. Pouze v případě písemného znaleckého posudku soudního znalce označující dražený předmět jako dobovou kopii, falzum, padělek apod. s negativním názorem může GN 25 položku z dražby vyjmout. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout za podmínek stanovených dražební vyhláškou. Reklamace týkající se ceny, jakosti, pravosti díla předmětu, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po uhrazení a převzetí předmětu přípustné do tří pracovních dnů viz. podrobněji bod č.VI /2 PRAVIDLA AUKCE.

Pokud není český jazyk rodným resp. úředním či obdobným jazykem dražitele, dražitel prohlašuje, že si nechal aukční podmínky před jejich přijetím a závaznou akceptací dokonale přeložit do jazyka, kterému plně rozumí, a že po takovémto překladu a seznámením se s aukčními podmínkami tyto plně a bezvýhradně akceptuje a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. Není právem kohokoliv následně namítat, že se s aukčními podmínkami neseznámil, že jim neporozuměl, ať již pro jazykovou bariéru či pro jiný důvod na straně dražitele atd.

Veškeré služby poskytované dražebníkem na základě těchto dražebních podmínek nebo na základě smluv o provedení dražby uzavřených s vlastníky dražených předmětů se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli. Vlastnické právo na vydražený předmět přechází na vydražitele okamžikem kompletního uhrazení předmětu a převzetím.

Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu prvních 14-ti dní ode dne vydražení. Po této lhůtě je plným právem GN 25 požadovat k úhradě skladné 350 Kč plus zákonné DPH za každou položku a započatý den. Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky budou z aukce vyloučeni.

Aukční síň Galerie Národní 25, Praha, znění aktualizované, platné a účinné ke dni 17. 4. 2023 a dále

 

 

Galerie Národní 25 - naše pobočky
PROVIZE Z PRODEJE OD 5%
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist
Registrovaných dražitelů: pocitadlopocitadlopocitadlopocitadlo


Provize z aukčního a komisního prodeje

od 5 %

Okamžitá platba


v hotovosti za Vaše starožitné předměty a výtvarné umění
Využijte přítomnosti našich znalců
k bezplatnému ohodnocení, koupi
v hotovosti, či příjmu uměleckých
starožitných předmětů a obrazů
do NÁSLEDUJÍCÍ AUKCE.